Spring naar hoofd-inhoud

Jeugdhulp

Dit onderdeel van de monitor geeft informatie over het gebruik van jeugdhulp in Almere. De gemeente zet in op minder instroom, meer uitstroom en kortere doorlooptijden. Dit vraagt dat jeugdigen en gezinnen vaker passende hulp (inclusief nazorg) kunnen krijgen die vrij toegankelijk is. Bijvoorbeeld via de jeugdgezondheidszorg, school, de huisartsenpraktijk of vrijwillige inzet.

De cijfers over het gebruik van jeugdhulp zijn afkomstig uit twee bronnen: interne databanken van de gemeente en landelijke databanken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cijfers uit de twee bronnen kunnen van elkaar verschillen. Dit komt doordat Almere cijfers bijvoorbeeld corrigeert voor jeugdigen voor wie de gemeente wel betaalt, maar die niet in Almere wonen. Ook worden cijfers gebaseerd op daadwerkelijk geleverde hulp en niet op ge├»ndiceerde hulp. Voor een meer uitgebreide analyse van de cijfers en ontwikkelingen binnen de jeugdhulp zie de halfjaarrapportages aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Jeugdwet.

Almeerse cijfers jeugdhulp met verblijf

De Almeerse gegevens over jeugdhulp met verblijf moeten geleverd worden door het regionale samenwerkingsverband van aanbieders. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens is onvoldoende om deze te kunnen publiceren. Alleen over jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn de gegevens wel voldoende betrouwbaar.

Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek