Spring naar hoofd-inhoud

Een veilige situatie in gezinnen bevorderen door betere samenwerking

Het voornemen is om ‘een veilige situatie in gezinnen bevorderen door het verbeteren van de samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg- en veiligheidsketen en het versterken van de hulpverlening op lokaal niveau’. Getoond wordt het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn geen cijfers bekend over de gemiddelde wachttijd tot onderzoek na een melding.

Op 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gewijzigd. Het is een professionele norm geworden om een melding te doen bij Veilig Thuis Flevoland als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid. Hiermee komen onveilige situaties eerder en langer op de radar, onder andere door signalen van verschillende melders te combineren. Bovendien heeft toetsing op duurzame veiligheid wettelijk een zwaarder accent gekregen. Er is een nieuw landelijk handelingsprotocol opgesteld.

Bij alle meldingen die binnenkomen, voert Veilig Thuis een veiligheidsbeoordeling uit. Dit leidt tot vervolgstappen om de veiligheid duurzaam te herstellen. Die vervolgstappen kunnen zijn:

  • een advies.
  • overdracht aan een lokale organisatie (bijvoorbeeld het wijkteam of JGZ Almere).
  • veiligheid en voorwaarden (gesprekken met betrokkenen en het informele en formele
    netwerk over het opstellen van veiligheidsvoorwaarden en de inzet van ondersteuning).
  • een onderzoek.

Bij het grootste deel van de meldingen zijn vervolgstappen nodig om de veiligheid te onderzoeken en te waarborgen. In onderstaande figuur staat welke opvolging er is gegeven aan meldingen in de vier kwartalen van 2019. In enkele gevallen zijn er meer meldingen gedaan over dezelfde casus. Veilig Thuis Flevoland onderzoekt zo’n melding dan opnieuw om te bepalen of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Door het nieuwe landelijke handelingsprotocol zijn vervolgstappen anders gedefinieerd en ingericht. Hierdoor zijn er geen directe vergelijkingen mogelijk tussen cijfers uit 2019 en 2018.

Laatst bijgewerkt: april 2020