Spring naar hoofd-inhoud

Aansluiting zoeken tussen jeugd- en gezinshulp en passend onderwijs

‘Zorgen dat de jeugd- en gezinshulp goed aansluit bij de inspanningen van het passend onderwijs’ is erop gericht dat kinderen met psychische, medische of sociale problemen minder uitvallen uit het reguliere onderwijs en minder naar het speciaal onderwijs hoeven. We meten:

  1. lang verzuim;
  2. voortijdig schoolverlaten;
  3. verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Instroomcijfers voor de specialistische jeugdhulp zijn te vinden via het monitoronderdeel ‘Wie maakt gebruik van hulp en ondersteuning?’. [link]

Voortijdig schoolverlaten

In 2017-2018 is in Almere het aantal voortijdig schoolverlaters gestegen. Het percentage ligt 0,6% hoger dan in 2016-2017. Die toename is groter dan de stijging van het landelijk gemiddelde met 0,2%. Daarmee vormen deze cijfers een breuk met de voorliggende schooljaren waarin het percentage gelijk bleef.

Mogelijk dat de aantrekkende arbeidsmarkt dat schooljaar een reden was voor de hogere uitval. Ook door toenemende multiproblematiek zouden meer jongeren uitvallen. In 2020 worden afspraken gemaakt over het nieuwe regionale plan 2020-2024 voor de RMC-regio Flevoland, dat onder andere voorstellen bevat voor extra inspanningen om jongeren naar school of werk te leiden.

In onderwijs-jeugdhulparrangementen werken jeugdhulpverleners samen met intern begeleiders en leerkrachten. Dat gebeurt op school en bij gezinnen thuis. De hulp draagt direct bij aan de schoolprestaties, wat uitval voorkomt. Sinds 2016 investeert de gemeente in onderwijs-jeugdhulparrangementen in het speciaal onderwijs. Op die scholen bleek een groot aantal leerlingen een vorm van jeugdhulp te krijgen. Binnen de onderwijs-jeugdhulparrangementen is jeugdhulp zonder verwijzing mogelijk op school en thuis.

Langdurig relatief verzuim

Het langdurig relatief verzuim (thuiszitters) ligt hoger dan in steden van een vergelijkbare grootte, omdat de gemeente Almere een bredere definitie hanteert. Ook leerlingen bij wie sprake is van geoorloofd verzuim, vallen daaronder. Vaak kampen zij met complexe, psychische en/of psychiatrische  problemen. De landelijke definitie heeft het alleen over de leerlingen bij wie sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Nog steeds spant Almere zich in om op individueel niveau oplossingen te zoeken voor thuiszitters, in overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en partners in jeugdhulp. Dat is niet eenvoudig, omdat leerlingen met steeds complexere problemen kampen. Door de lange wachtlijsten in de jeugdhulp duurt het lang voordat zij passende ondersteuning ontvangen, die terugkeer naar school mogelijk maakt.
Tijdens dit schooljaar heeft meer dan de helft van de thuiszitters de weg naar school teruggevonden.

Samenwerking gemeente en onderwijs bij jeugdhulp

Scholen hebben sinds augustus 2014 een zorgplicht. Die plicht houdt in dat ze een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente financiert een preventieprogramma met voorlichting, groepstrainingen en kortdurende begeleiding van leerlingen en ouders(OKé-op-School) voor alle scholen in Almere.

In Almere Haven is wordt Sterk in de wijk op de basisscholen  ingezet. Er is extra inzet van jeugdverpleegkundigen en individuele begeleiding voor jeugdigen, inclusief gezinshulp thuis en trainingen van OKé-op-school. In Almere Poort en Stad Oost start Sterk in de wijk per 1 september 2020.

Op een aantal  scholen voor voortgezet onderwijs is het Zorgadviesteam (ZAT) 2.0 verder ontwikkeld. Elke twee weken zijn op een vast dagdeel in de week de leerplichtambtenaar en de jeugdgezondheidszorg op school aanwezig. In het ZAT 2.0 wordt er niet over de leerling, maar met de leerling en ouders gesproken over de problematiek en de oplossingen. Gedurende het schooljaar 2019-2020 starten ook de overige scholen voor voortgezet onderwijs in Almere met een ZAT 2.0.

Er zijn op verschillende scholen in het speciaal onderwijs onderwijs-jeugdhulparrangementen uitgevoerd, waardoor leerlingen op school en thuis extra hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als ze te maken hebben met een lastige thuissituatie, psychiatrische problemen of gedragsproblemen op school. Een onderwijs-jeugdhulparrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de aard van het arrangement.

Laatst bijgewerkt: mei 2020